Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nov 07

1212

121212…

Đồng hồ nguyên tử Casio là hoàn hảo cho những người đúng giờ.

Có những người chưa bao giờ muộn trong cuộc sống của họ và họ luôn luôn đến bất cứ nơi nào ít nhất mười phút trước khi thời gian dự kiến.Nếu bạn là một trong những người như thế và bạn có một tình yêu dành cho công nghệ, đồng hồ Casio nguyên tử được thực hiện chỉ dành cho bạn.…